Imelda Marcos


Naragsak a panagkasangaymo, madaydayaw a Madam Imelda Romualdez Marcos, ina ti pagilian ken agnanayon a First Lady ti Filipinas. Agyamyamankami a kanayon numan pay madi kamto pulos makasubsubad iti adu nga ayat ket kinaimbag nga ipapaaymo ken iti sibubukel a Familia Marcos kadakami a Badoqueño. Kararagmi, ma'am, ti agnanayon a naimbag a salun-atmo, regta, ken ragsak iti adu pay a tawen. -Kablaaw manipud ken Mayor Maximo Cajigal, Bise Mayor Alwyn Rubio, ABC President Virgilio Calajate, dagiti kameng ti Sangguniang Bayan, department heads ken empleyado ti munisipio, ofisiales ti barangay, ken dagiti naruay nga umili.

MIS 2020-07-03 07:12:21